เงื่อนไขการรับประกัน ฮิวเปอร์ ออพติค ฟิล์ม

เงื่อนไขการรับประกัน

ใบรับประกันนี้ให้สิทธิกับผู้ซื้อ ฮิวเปอร์ ออพติค (ตามเลขที่ใบรับประกัน) ได้รับประกันเป็นระยะเวลา 10  ปี นับจากวันที่ติดตั้งโดยที่ผลิตภัณฑ์ จะไม่เปลี่ยนสี หลุด หรือแตกร้าว

การรับประกันนี้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น และการรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ กรณีที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือใช้อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำที่ปรากฎในใบรับประกันนี้

  • ฮิวเปอร์ ออพติค (หรือกรณีกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม เสียหายด้วยประการใดก็ตาม) หรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ซื้อ
  • ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ ผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับประกันว่ากระจกที่ติดตั้ง ฮิวเปอร์ ออพติค จะไม่แตกและไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสียหรือสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • การรับประกันนี้เฉพาะกับผู้ที่ปรากฏชื่ออยู่บนใบรับประกันและไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นได้และจะไม่มีการรับประกันที่เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งฟิล์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใดๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
  • ผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับประกันอื่นใดนอกเหนือจากการรับประกันตามที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น
  • ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
  • ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีการเคลม ปีแรกจะไม่คิดค่าแรงติดตั้ง
  • ปีที่สองไปจนครบระยะเวลาการรับประกัน คิดค่าแรงติดตั้ง ดังนี้
  • กระจกบานหน้า/กระจกหลัง บานละ 1,000 บาท
  • กระจกบานข้าง บานละ 500 บาท

การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายของอุปกรณ์ไล่ฝ้า ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการเคลมฟิล์ม

หมายเหตุ  :  ความโค้งของกระจกอาจมีผลให้ต้องตัดต่อฟิล์มในการติดตั้ง

ตัวอย่างใบรับประกัน

ใบรับประกัน