ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

– เพศหญิง-ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชีการเงิน)
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีการการเงิน 3 ปี ขึ้นไป
– มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
– มีประสบการณด้านการบริหารงบ ,มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ความรับผิดชอบ

– ช่วยเหลือผู้จัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
– ช่วยเหลือผู้จัดการในการบริหารจัดการรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปิดบัญชีได้ตรงตามเวลา ถูกต้องและพร้อมนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
– สามารถควบคุมการวางแผนด้านภาษี เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพร้อมให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ
– สามารถวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจให้กับฝ่ายบริหารได้
– จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียนในกิจการ โอกาสและความเป็นไปได้ พร้อมเสนอทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ
– ช่วยเหลือผู้จัดการในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินเชิงลึกเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อการวางแผนทางธุรกิจต่อไป
– สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางข้อปฏิบัติและนโยบายใหม่ๆ
– ติดตามยอดลูกหนี้การค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย
– จัดทำบันทึกเพื่อให้ข้อมูลด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับของกำนัลจากบริษัท
– กระทบยอดและปิดบัญชี บริษัท Huper Optik Corporation
– ตรวจสอบความถูกต้องรายการเปิดบิลขาย IV, IH, IQ
– ตรวจสอบใบสำคัญรับ RE, RK, RV
– จัดทำ PO สำหรับการสั่งซื้อต่างประเทศ
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับธนาคารในการนำสินค้าเข้า L/C, T/R, T/T
– ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ พร้อมบันทึกต้นทุนสินค้า
– บันทึกรายการปรับปรุงประจำเดือน
– เคลียร์เอกสารเงินทดรองจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกรายการพร้อมจัดเก็บเอกสาร และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินทดรองให้เบิกเพิ่มเติม โดยให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
– ตรวจสอบ พร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษี ภงด.3, 53, ภพ.30
– รายงานทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน, เก็บเอกสารซื้อ-ขายในทะเบียนทรัพย์สิน
– ตรวจสอบทุกรายการทางบัญชีมีเอกสารรองรับที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักการทางบัญชี
– วิเคราะห์และหากระบวนการที่ทำให้เกิดคอขวดในระบบงานการเงินและบัญชี พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับฝ่ายบริหารเพื่อรับการอนุมัติต่อไป
– ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณได้
– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและพัฒนาขึ้น
– รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ
– จัดทำแผนพัฒนาบุคคลของทีมงานที่มีศักยภาพ
– จัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถ
– สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับธนาคาร กรมสรรพากร และผู้ตรวจสอบบัญชี
– สนับสนุนทีมงานและธุรกิจด้วยการใช้ทักษะความเป็นผู้นำ
– เน้นการทำงานเป็นทีม
– ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อพัฒนาทักษะและวางแผนแนวทางการทำงาน

คุณสมบัติ :

– เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานด้านโชว์รูม / ดีลเลอร์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการวางแผนเป้าหมายการขายและบริหารทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ
– มีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติ :

– เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารถสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทางด้าน E-mail และ Social network
– สามารถวางกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนให้กับธุรกิจ
– หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ

คุณสมบัติ :

– เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านบริหารศูนย์บริการโชว์รูม 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในด้านการบริหารยอดขายหน้าศูนย์บริการ 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าคงคลัง , งาน Car spa , และทีมติดตั้งฟิล์ม
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ
– มีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติ :

– เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในด้านการขายโชว์รูม / ประดับยนต์ / Car spa
– มีประสบการณ์ในด้านงานอาคาร / ก่อสร้าง / ตกแต่งที่อยู่อาศัย
– มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อร้านค้า ดิลเลอร์
– หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ
– มีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติ :

– เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านงานศูนย์บริการโชว์รูม 1 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในด้านการบริการลูกค้าได้ดี
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ

คุณสมบัติ :

– A female candidate
– 38 -45 years old
– At least 5 years of “Management Level” experience
– Speaks Thai and English
– Great leadership
– Good communication skills
– Good interpersonal skills
– Good analytical skills
– Good problem solving skills
– Good team management skills
– Good “delegation” skills rather than “I do it all myself”
– Positive thinking
– Creative
– Able to deal with foreigners, such as the representatives from our parent company
– Works well under pressure
– Forward thinking
– Believes in “online social media”
– Sees work difficulty as a challenge
– A self-starter
– Proactive
– Takes ownership of work
– Displays an air of maturity
– Takes pride in own work
– Constant self-improvement
– A minimum of 5 years of experience in business management, planning and financial oversight.
– A minimum of 5 years of experience in personel management, including hiring, supervision, evaluation and benefits administration.
– A minimum of 3 years of experience working with a board of directors and committees.
– Proven skills in business and financial management.
– Demonstrated ability to work in a proactively diverse and inclusive organization.
– Excellent, proven interpersonal, verbal and written communications skills.
– Demonstrated ability to manage and supervise team.
– Effective problem-solving and mediation skills.
– Demonstrated ability to share skills and knowledge with others.
– Proficiency with office computer equipment and software.
– Demonstrated ability to multi-task and work in a fast pace setting.
– Proven ability to cope with conflict, stress and crisis situations.

คุณสมบัติ :

– เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านติดตั้งบู๊ธ-จัดเก็บบู๊ธตามงาน Event 1 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ

คุณสมบัติ :

– เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านติดตั้งฟิล์มรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี
– มีใจรักงานด้านติดตั้งฟิล์มรถยนต์
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ

คุณสมบัติ :

– เพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
– สำรวจตลาดคู่แข่ง , จัดทำงาน Event ต่าง ๆ
– ประสานงานทางการตลาดและ พนักงานขาย
– หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– มีความขยัน อดทน รักงานด้านการบริการ

– เครื่องแบบพนักงาน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– ท่องเที่ยวประจำปี
– ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (AIA)
– ค่าครองชีพ (ค่าอาหาร)
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ติดฟิล์มในราคาสวัสดิการพนักงาน